ประวัติผู้เชี่ยวชาญ
 • ประวัติ

  รศ.นพ.มานพชัย ธรรมคันโธ

  ความเชี่ยวชาญ :

  สูติ-นรีเวชศาสตร์

  ความชำนาญพิเศษ :

  Reproductive Medicine (อนามัยเจริญพันธุ์และงานวางแผนครอบครัว)

  คุณวุฒิ :

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • สาธารณสุขศาสตร์บัณฑิต (บริหารสาธารณสุข) คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  • ปริญญาโท (MSc) อนามัยการเจริญพันธุ์และสุขอนามัยทางเพศ (Reproductive & Sexual Health)
  • London School of Hygiene and Tropical Medicine, University of London, UK
  • ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
  • คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
  • วุฒิบัตรผู้มีความรู้ความชำนาญในการประกอบการวิชาชีพเวชกรรม สาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา แห่ง สหราชอาณาจักร (U.K.) : FRCOG (Guy's & St. Thomas’ Hospitals, London, UK)
  • อ.ว.(เวชศาสตร์ครอบครัว), อ.ว.(สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา), อ.ว.(เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์)
  • Diploma in Family Planning and Reproductive Health Faculty of Family Planning and Reproductive Health of Royal College of Obstetrics & Gynaecology, London, UK
  • Diploma in Reproductive Health and Sexual Health Research (University of London, UK)
  • Certificate in Psychosexual Problems (London, UK)