ประวัติผู้เชี่ยวชาญ
 • ประวัติ

  ผศ.พญ.พัชราภา ทวีกุล

  ความเชี่ยวชาญ :

  กุมารแพทยศาสตร์

  ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง :

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  การศึกษา :

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 (คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล)
  • วุฒิบัตรกุมารเวชศาสตร์ (คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
  • ประกาศนียบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาโภชนาการเด็ก (รพ.รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล)

  ประวัติการทำงาน :

  • พ.ศ.2543 - 2546, แพทย์ใช้ทุนโรงพยาบาลธรรมศาสตร์
  • พ.ศ.2550 - ปัจจุบัน, อาจารย์ประจำภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์