ประวัติผู้เชี่ยวชาญ
 • ประวัติ

  ผศ.พญ.สุภาพรรณ ตันตราชีวธร

  ความเชี่ยวชาญ :

  กุมารเวชศาสตร์ สาขาโภชนาการ

  สถานที่ทำงาน :

  ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

  ประวัติการศึกษา :

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • วุฒิบัตรสาขากุมารเวชศาสตร์
  • อนุมัติบัตร อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โภชนาการ

  ตำแหน่งในปัจจุบัน :

  • อาจารย์สาขาโภชนาการ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล
  • คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล
  • เลขาธิการ ชมรมโภชนาการเด็กแห่งประเทศไทย
  • คณะกรรมการบริหาร สมาคมผู้ให้อาหารทางหลอดเลือดดำและทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย