ประวัติผู้เชี่ยวชาญ
 • ประวัติ

  รศ.ดร.อุษณีย์ อนุรุทธ์วงศ์

  ความเชี่ยวชาญ :

  พัฒนาการเด็ก

  สถานที่ทำงาน :

  • ศูนย์พัฒนาอัจฉริยภาพ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  • วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ้งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  ประวัติการศึกษา :

  • ระดับปริญญาตรี (กศบ.เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (บางแสน) (มหาวิทยาลัยบูรพา) พ.ศ.2520
  • ระดับปริญญาโท (M.S.) Special Education for Emotionally Disturbed Children (Southern Connecticut State College, USA.) พ.ศ.2523
  • ระดับปริญญาเอก (Ph.D.) Special Education for the Gifted & Talented (University of Pittsburgh, USA.) พ.ศ.2532

  ตำแหน่งปัจจุบัน :

  • เลขาธิการสมาคมพัฒนาศักยภาพและอัจฉริยภาพมนุษย์
  • ประธานศูนย์พัฒนาอัจฉริยภาพ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  • คณะกรรมการประจำวิทยาลัยพัฒนาศาสตร์ ป๋วย อึ้งภากรณ์

  ประสบการณ์การทำงาน :

  • คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาสำหรับบุคคลที่มีความสามารถพิเศษ กระทรวงศึกษาธิการ
  • คณะกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี
  • คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาเด็กปฐมวัย กระทรวงศึกษาธิการ
  • กรรมการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้เพื่อเด็กด้อยโอกาส และศูนย์พัฒนาอัจฉริยภาพ สำนักงานอาสา กาชาด สภากาชาดไทย และศูนย์เครือข่าย
  • ผู้บริหาร The Asia-Pacific Federation for the Gifted and Talented (APF)
  • President of the Asia-Pacific Federation for the Gifted and Talented (APF)
  • ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรระดับมหาบัณฑิต และ ระดับดุษฏีบัณฑิต