ประวัติผู้เชี่ยวชาญ
 • ประวัติ

  พญ.ธิดารัตน์ พงศ์สิริพิพัฒน์

  ความเชี่ยวชาญ :

  กุมารเวชศาสตร์

  การศึกษา :

  • พ.ศ. 2552 - วุฒิบัตรกุมารเวชศาสตร์ อนุสาขาภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • พ.ศ. 2550 - วุฒิบัตรกุมารเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • พ.ศ. 2549 - วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • พ.ศ. 2548 - วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขากุมารเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • พ.ศ. 2544 - แพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยม) คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  ประวัติการทำงาน :

  • กรกฎาคม พ.ศ.2558 - ปัจจุบัน, กุมารแพทย์ สาขาภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน
  • มิถุนายน พ.ศ.2552 - มิถุนายน พ.ศ.2558, กุมารแพทย์ สาขาภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน โรงพยาบาลบางปะกอก9 อินเตอร์เนชั่นแนล
  • มิถุนายน พ.ศ.2550 - พฤษภาคม พ.ศ.2552, แพทย์ประจำบ้านต่อยอดแผนกโรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
  • มิถุนายน พ.ศ.2547 - พฤษภาคม พ.ศ.2550, แพทย์ประจำบ้าน ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
  • พฤษภาคม พ.ศ.2545 - เมษายน พ.ศ.2547, แพทย์ใช้ทุน ประจำแผนกกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก
  • เมษายน พ.ศ.2544 - เมษายน พ.ศ.2545, แพทย์เพิ่มพูนทักษะ โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก