ประวัติผู้เชี่ยวชาญ
 • ประวัติ

  ผศ.ดร.ปนัดดา ธนเศรษฐกร

  ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย

   

  • อาจารย์สาขาพัฒนาการมนุษย์ และผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
  • ปริญญาโท และปริญญาเอก ด้านการศึกษาปฐมวัย (Early Childhood Education) Old Dominion University ประเทศสหรัฐอเมริกา และเป็นครูสอนเด็กปฐมวัยเป็นเวลา 10 ปี
  • วิทยากรของพ่อแม่และครู โดยสามารถผสมผสานพัฒนาการเด็กปฐมวัยเข้ากับทักษะ EF ได้ จากประสบการณ์การเรียนและการทำงานทั้งในและต่างประเทศ