ประวัติผู้เชี่ยวชาญ
 • ประวัติ

  ดร.ปิยวลี ธนเศรษฐกร

   

  • ปริญญาโท และปริญญาเอก ด้านการศึกษาปฐมวัย จากมหาวิทยาลัย Old Dominion ประเทศสหรัฐอเมริกา
  • ผู้ก่อตั้ง และผู้อำนวยการ 101 Educare Center (www.101educare.com) สถาบันพัฒนาสมองและศักยภาพเด็กด้วยวินัยเชิงบวก
  • ผู้เขียนหนังสือ “หนึ่งร้อยหนึ่ง เคล็ดวิธี สร้างเด็กดี มีความสุข”