ประวัติผู้เชี่ยวชาญ
 • ประวัติ

  ผศ.นพ.ชยวัฒน์ ผาติหัตถกร

  ความเชี่ยวชาญ :

  สูติ-นรีเวชศาสตร์

  สาขา :

  เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์

  การศึกษา :

  พ.บ.คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  วุฒิบัตร :

  • พ.บ.คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • ป.บัณฑิต(สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา)
  • ว.ว. (สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา)
  • ว.ว.(อนุสาขาเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์)
  • Certificate Clinical Fellowship in Maternal-Fetal Medicine (University of Ottawa, Canada)
  • Certificate Fellowship in Perinatal Epidemiology (University of Ottawa, Canada