ประวัติผู้เชี่ยวชาญ
 • ประวัติ

  ภญ.หรรษา มหามงคล

  อาจารย์ประจำคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

  การศึกษา :

  • ปริญญาตรี คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ปริญญาโท Arnold and Marie Schwartz College of Pharmacy, Long Island University, NY, USA

  อาชีพ :

  • อาจารย์ประจำคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
  • แอดมินเพจเลี้ยงลูกรอบโลก และแอดมินเพจให้ความรู้ทางเครื่องสำอาง FB ชื่อ Kimmist
  • นักเขียนประจำคอลัมน์ Health Guide ในนิตยสารสองภาษา Health Brings Wealth ของกลุ่มโรงพยาบาล Bangkok Dusit Medical Services (BDMS)
  • คุณแม่ลูก 2 ของพี่ไท และน้องธิม