ประวัติผู้เชี่ยวชาญ
 • ประวัติ

  พญ.วิจิตร อิสริยวุฒิ

  ความเชี่ยวชาญ :

  กุมารเวชศาสตร์ (โภชนาการเด็ก)

  ตำแหน่งปัจจุบัน :

  กุมารแพทย์โภชนาการเด็ก หน่วยกุมารเวช

  การศึกษา :

  • พ.ศ.2529-2535 แพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
  • พ.ศ.2538-2539 ประกาศนียบัตรชั้นสูงวิทยาศาสตร์การแพทย์ (กุมารเวชศาสตร์) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
  • พ.ศ.2538-2541 วุฒิบัตรกุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
  • พ.ศ.2541-2543 ประกาศนียบัตรหลักสูตรแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาสาขาโภชนาการเด็ก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
  • พ.ศ.2545 อนุมัติบัตรสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว แพทยสภา
  • พ.ศ.2553 อนุมัติบัตรอนุสาขาสาขากุมารเวชศาสตร์โภชนาการ
  • พ.ศ.2547-2551 ปริญญาตรีบริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

  ประสบการณ์การทำงาน :

  • พ.ศ.2535-2538 - นายแพทย์ 4-5 โรงพยาบาลลาดยาว นครสวรรค์
  • พ.ศ.2543-2552 - อาจารย์ หน่วยโภชนาการเด็ก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี, มหาวิทยาลัยมหิดล
  • พ.ศ.2543-ปัจจุบัน - กุมารแพทย์และกุมารแพทย์โภชนาการเด็ก หน่วยกุมารเวช โรงพยาบาลยันฮี กรุงเทพฯ

  รางวัล :

  2535, รางวัลการศึกษายอดเยี่ยม คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล