ประวัติผู้เชี่ยวชาญ
 • ประวัติ

  นพ.ธวัชชัย อรุณรัศมีเรือง

  ความเชี่ยวชาญ :

  กุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านทารกแรกเกิด

  การศึกษา :

  แพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  วุฒิบัตร :

  วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญกุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  การศึกษาหลังปริญญา :

  FELLOW หน่วยทารกแรกเกิด ภาควิชากุมารเวชกรรม คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :

  ทารกแรกเกิด