ประวัติผู้เชี่ยวชาญ
 • ประวัติ

  รศ.พญ.เพ็ญศรี โควสุวรรณ

  ความเชี่ยวชาญ :

  กุมารเวชศาสตร์

  คุณวุฒิ :

  • ปริญญา วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขากุมารเวชศาสตร์ จากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อปี พ.ศ. 2525
  • วิทยาศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อปี พ.ศ. 2521
  • วว. กุมารเวชศาสตร์
  • อว. กุมารเวชศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหารและโรคตับ