ประวัติผู้เชี่ยวชาญ
 • ประวัติ

  พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์

  ความเชี่ยวชาญ :

  จิตเวชศาสตร์

  ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง :

  ผู้อำนวยการสถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

  การศึกษา :

  • แพทย์ศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยมหิดล
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาจิตเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
  • ศึกษาดูงานเด็กและวัยรุ่น ณ Stanford University
  • หลักสูตรนโยบาย และแผน โดยทุนรัฐบาลออสเตรเลีย

  ประสบการณ์ :

  • จิตแพทย์เด็ก และวัยรุ่น สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น
  • อาจารย์พิเศษ สาขาจิตวิทยาพัฒนาการ จิตเวชเด็ก และวัยรุ่น ในหลายมหาวิทยาลัย
  • วิทยากรจิตวิทยาพัฒนาการ , EQ , MQ กรมสุขภาพจิต กรมประชาสงเคราะห์